• Początek
     
  • Szkolenia
  • 7.05.2019r. i 11.06.2019r.
    Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych na rzecz gminy: skarbnicy i księgowi podatkowi, a szczególnie osoby odpowiedzialne za przyznawanie ulg w spłacie podatków (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładanie na raty zaległości podatkowej).
  • 21 - 29 marca 2019r.
    Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
  • 4 - 5 i 11 - 12 lutego 2019r.
    Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego"
  • 14 - 18 stycznia 2019r.
    Szkolenie nt.:"Sprawozdanie finansowe JST za rok 2018 oraz wybrane problemy rachunkowości"
  • 30.10.2018r.
    Szkolenie nt.:"Uchwały podatkowe. Podatki lokalne 2019 r.
  • 29.10.2018r.
    Szkolenie nt.:"Uchwały podatkowe. Podatki lokalne 2019 r.
  • 22-26.10.2018r.
    Projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zmienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2019.
  • 23.04.2018r. i 24.04.2018 r.
    Szkolenie dla skarbników i osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów o charakterze cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem i inne należności cywilnoprawne).
  • 6.02.2018r.
    Szkolenie dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
  • 8.02.2018r .i 9.02.2018
    Szkolenie dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
  • 28.02.2018r.
    Szkolenie nt.: "Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w roku 2018".
  • 25.01.2018r. lub 26.01.2018 r.
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku".

  • 31.01.2018r. lub 01.02.2018r.
    Szkolenie nt.: "Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w roku 2018".

  • 15-19.01.2018 r.
    Szkolenie dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018


    2018 r.

  • 16-17.10.2017r. lub 18-19.10.2017r.
    Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
  • 10.10.2017r.
    Szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2018 r. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych"
  • 27.09.2017r.
    Szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
  • 20.09.2017r.
    Szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
  • 14.06.2017r.
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 08.06.2017r.
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 27-31.03.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Zatwierdzenie wykonania budżetu oraz absolutorium za 2016".
  • 23.03.2017r.
    Szkolenie nt.:"Wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych".
  • 20.02.2017r.
    Szkolenie nt.:"Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym".
  • 25.01.2017r.
    Szkolenie nt.:"Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"
  • 16-20.01.2017r.
    Szkolenie nt.:"Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"

    2017 r.

  • 25.11.2016r.
    Szkolenie nt.:"Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych - kompendium z zakresu przepisów i praktyki"
  • 24-28.10.2016r.
    Szkolenie nt.:"Projekt budżetu i WPF na rok 2017. Zmiany w przepisach prawa i ich wpływ na budżet roku 2017".
  • 12.10.2016r.
    Szkolenie nt.:"Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r., a także uchwały podatkowe na 2017".
  • 11.10.2016r.
    Szkolenie nt.:"Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym. ".
  • 21.09.2016r.
    Szkolenie nt.:"Postępowanie podatkowe i windykacyjne należności podatkowych oraz niepodatkowych w przypadku śmierci podatnika".
  • 05,06.05.2016r.
    Szkolenie nt.:"Egzekucja, czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat".
  • 20.05.2016r.
    Szkolenie z podstaw funkcjonowania systemu BeSTi@ (moduł planistyczny, sprawozdawczość) dla nowozatrudnionych pracowników w urzędach - grupa początkująca.
  • 18,19,21,22 i 25.04.2016r.
    Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
  • 15.01.2016 r.
    Szkolenie nt.: "Zmiany w Ordynacji podatkowej".
  • 07.12.2015r.
    Szkolenie nt.: "Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015".
  • 15.10.2015r.
    Szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2016. Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych".
  • 05.11.2015 i 06.11.2015r.
    Szkolenie nt.: "Procedura uchwalania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian".
  • 22.10.2015r.
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2016 rok".
  • 09.09.2015r.
    Szkolenie nt.: "Opłata śmieciowa, jak po nowelizacji ustawy prawidłowo i skutecznie nałożyć i wyegzekwować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 04.09.2015r.
    Szkolenie nt.: "Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych".
  • 5.05.2015r. i 06.05.2015r.
    Szkolenie Odwołane."
  • 27.04.2015 r.
    "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - omówienie zmian wprowadzonych do ustawy - aspekty praktyczne"
  • 20,23,24,26 i 27.03.2015r.
    Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta. ".
  • 27.01.2015r.
    Szkolenie nt.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
  • 2-3.02.2015r. lub 09-10.02.2015r.
    Szkolenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w dniach 2-3 lutego 2015 r. lub w dniach 9-10 lutego 2015 r.
  • 12,13,14 i 15.01.2015
    Szkolenie nt.:"Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014".
  • 23,27,28, i 29.10.2014
    Szkolenie nt.:Projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2015 rok i stosowanie miejscowego prawa podatkowego".
  • 7 i 8.10.2014
    Szkolenie nt.:Podatki i opłaty lokalne - stanowienie i stosowanie miejscowego prawa podatkowego ".
  • 9 i 10.09.2014
    Szkolenie nt.:Egzekucja administracyjna, czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta jako wierzyciela i organu egzekucyjnego".
  • 2-3-6 i 16.06.2014
    Szkolenie nt.:"Rewolucja w egzekucji, czyli zmiany w postępowaniu wójta jako wierzyciela"
  • 13-14.05.2014
    Szkolenie nt "Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku"
  • 3-4.03.2014
    Program szkolenia w dniach 3 - 4 marca 2014 r. w Rosnówku dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów jednostek samorządu terytorialnego
  • 3-4.03.2014
    Szkolenie nt.:"Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego, które odbędzie się w dniach 3-4 marca 2014 r. w Hotelu - Restauracji "Delicjusz", ul. Poznańska 1 w Rosnówku (tel. 0-61/8108-108). Rozpoczęcie szkolenia nastąpi w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 11.00, natomiast zakończenie nastąpi w dniu 4 marca 2014 r. ok. godz. 14.00."
  • 17-18.02.2014
    Szkolenie nt.:"Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych po zmianach. Zmiany w zakresie formularza wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@",
  • 27.01.2014
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku"
  • 23-24.01.2014
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku",
  • 20-22.11.2013
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku""
  • 4-8.11.2013
    Szkolenie nt.: "Zmiany w organizowaniu i finansowaniu zadań oświatowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r."
  • 24-28.10.2013
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2014 rok".
  • 08.10.2013
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową"
  • 2-4.09.2013
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową"
  • 13.05.2013
    Szkolenie nt.: "Obowiązki organów gmin w zakresie dochodzenia i egzekwowania dochodów na rzecz gmin"
  • 19.04-26.04.2013
    Szkolenie zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
  • 23.04.2013
    Szkolenie nt.: "Obowiązki organów gmin w zakresie dochodzenia i egzekwowania dochodów na rzecz gmin"
  • 11.03-8.04.2013
    Szkolenie komputerowe Besti@
  • 14.01-24.01.2013
    Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej
  • 01-2013
    Komunikat o dodatkowych terminach szkolenia "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej"


  • 22-23.11.2012
    Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej"
  • 6.09.2012
    Komunikat nt.: szkolenia z zamknięcia ksiąg rachunkowych 2012 roku w jst
  • 22-26.10.2012
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2013 rok".
  • 24.09-2.10.2012
    Szkolenie nt.: "Uchwały organów stanowiących gmin w sprawie podatków i opłat na 2013 rok".
  • 22-25.05.2012
    Harmonogram odjazdu autokarów na szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 29.05-11.06.2012
    Szkolenie nt.: Zmiany w rachunkowości od 1 stycznia 2012 r. w jst i ich jednostkach organizacyjnych
  • 22-25.05.2012
    Przypomnienie o szkoleniu dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 19-20.04.2012
    Program szkolenia
  • 22-25.05.2012
    Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 19-20.04.2012
    Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących i członków zarządów jstProgram
  • 12-27.04.2012
    Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie absolutorium.
  • 12.03-3.04.2012
    Szkolenie z obsługi systemu BeSTi@
  • 12-30.03 .2012
    Szkolenie z obsługi systemu BeSTi@
  • 3.02.2012
    Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2011


  • Poznań, dnia 4 czerwca 2004 r.
    WA-1221/II/5/04
     
    Pani/Pan
    Marszałek
    Starosta
    Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
     
        Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje w dniu 25 czerwca 2004 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w sali sesyjnej budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 18 szkolenie nt.: "Podatek VAT w jednostkach organizacyjnych samorządów" dla Skarbników oraz Gł. Księgowych. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
         1. Jednostki, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, jako podatnicy VAT-u, zakres zwolnień podmiotowych, możliwość wyboru statusu "małego podatnika".
         2. Zmiany zasad opodatkowania VAT-em organów administracji samorządowej (urzędów) po dniu 1 maja 2004 r.
         3. Obowiązki podatnika VAT w zakresie rejestracji podatkowej. Zgłoszenia do rejestru. Zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.
         4. Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, składania deklaracji VAT-7, informacji podsumowujących nabycia wewnątrzwspólnotowe, informacji INTRASTAT.
         5. Zakres przedmiotowy czynności opodatkowanych w jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych.
         6. Poszczególne dochody budżetów samorządu terytorialnego podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, stawki VAT, zwolnienia przedmiotowe.
         7. Sposoby ujmowania rozliczeń VAT w rachunkowości budżetowej (konto 225), kasy fiskalne, zasady sporządzania deklaracji, możliwości pomniejszania podatku należnego w jednostkach budżetowych. Sposób ustalania wysokości podatku naliczonego na dany rok, korekty naliczenia po zakończeniu roku podatkowego (wzory rozliczeń).
         8. Zamówienia publiczne, a nowa ustawa o VAT1 maja 2004 r. Zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia ceny przy rozstrzyganiu przetargów z udziałem dostawców wewnątrzwspólnotowych.
         9. Metody finansowania inwestycji samorządowych pozwalające na zmniejszenie ich obciążenia VAT-em, odzyskiwanie podatku z tytułu nakładów na inwestycje gminne. Rozliczanie limitu odliczeń VAT z tytułu zakupu środków trwałych (obliczanie rat korekty podatku naliczonego).

         Szkolenie przeprowadzi Pan Zbigniew Cieśla - Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
         Imienne zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać faksem (0-61/8531-332) w terminie do 18.06.2004 r. W zgłoszeniu należy podać nr NIP-u jednostki. Koszt szkolenia wynosi 100,00 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanej faktury po odbytym szkoleniu.
         Bliższych informacji na temat szkoleń udziela Pani Joanna Lonc-Górna - Wydział Informacji Analiz i Szkoleń tel. 0-61/854-14-68.
     
    Z poważaniem
    (-) Grażyna Wróblewska
    Z-ca Prezesa RIO Poznań