• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy - konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium
 • Oferty pracy - na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 •   Status prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uregulowany jest:
  • Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 171 ust. 2,
  • ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 34),
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. z1992 r. Nr 94, poz. 464 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 94, poz. 465).
    Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Izba sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. związków międzygminnych,
  3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  4. związków powiatów,
  5. stowarzyszeń powiatów,
  6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
  7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
    Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydaje opinie w sprawach określonych ustawami oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.
    Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem.

    Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwową jednostka budżetową.