• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi

 •  

  Poznań, dnia 13 września 2017 r.
   

      
  PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU


  ogłasza konkurs na kandydata
  na etatowego członka Kolegium
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
  do Zespołu Zamiejscowego w Pile  I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:
  1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
  3)ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
  4)posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
  II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
  III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  2) kwestionariusz osobowy;
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  5)informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.
  IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

  Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby - II piętro Sekretariat, Poznań, ul. Zielona 8 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem :

  "KONKURS NA KANDYDATA NA ETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM
  REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU"

  pod adresem:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61- 851 Poznań

  Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.