• Początek
   
 • Informacje ogólne
   
 • Komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 • Tabela kredytowa
   


 • Komunikat w sprawie poradnika sporządzania w systemie BeSTi@/SJO BeSTi@ sprawozdań finansowych, w tym załącznika "Informacja dodatkowa"

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@

 • Komunikat o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o obowiązku uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie godzin pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

 • Komunikat w sprawie ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Komunikat w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 • Komunikat w sprawie stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku za dzień 11 listopada 2017 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy

 • Komunikat w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

 • Komunikat w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

 • Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat w sprawie centralizacji rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie interpretacji przepisów o trybach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

 • Ankieta dla jst ,,Dochody z najmu lokali użytkowych w latach 2014-2015"

 • Komunikat w sprawie danych kontrolnych w zakresie dotacji w systemie "BeSTi@"

 • Komunikat w sprawie VIII-ej Konferencji "Finansów Komunalnych": Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych

 • Komunikat w sprawie zmienionych rozporządzeń Ministra Finansów

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), że posiada samochód osobowy, który może nieodpłatnie (bezzwrotnie) przekazać na potrzeby innych jednostek budżetowych.

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

 • Komunikat w sprawie informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

 • Komunikat w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

 • W związku z prowadzoną analizą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu operacji finansowych zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o zobowiązaniach dotyczących operacji finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki - według załączonego wzoru..

 • W związku z prowadzoną analizą zadłużenia zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wysokości zaciągniętych zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki (ale w prawnym znaczeniu nimi nie są).

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przekazuje informację o VII Konferencji Finansów Komunalnych, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015r. w Jachrance k. Warszawy.

 • Komunikat dot. zmian rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Komunikat w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku za dzień 15 sierpnia 2015r. i 26 grudnia 2015r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

 • Komunikat w sprawie odwołania szkolenia na temat "Opłata śmieciowa, jak po nowelizacji ustawy prawidłowo i skutecznie nałożyć i wyegzekwować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.".

 • Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Komunikat w sprawie zmiany przepisów regulujących sposób wydatkowania części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Komunikat dotyczący miesięcznych sprawozdań zbiorczych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 r.

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot. Uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

 • Komunikat dot. zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat dot. sprawozdań za I - III kwartał jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że od dnia 2 kwietnia 2014 r. został uruchomiony nowy portal szkoleniowy pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl

 • Komunikat dot. zobowiązań w instytucjach parabankowych

 • Komunikat dot.: ustawy o funduszu sołeckim

 • Komunikat dot.: naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

 • Komunikat dot.: określania podstawy do ustalenia poziomu dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zarówno niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 • Wyjaśnienia UOKiK dot. sprawozdania określonego w art. 9 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom gospodarczym

 • Komunikat dot. sprawozdań za IV kwartał 2013 r. oraz sprawozdań za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dot. sprawozdań za IV kwartał 2013 r. jednostek posiadajacych osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorujacym są jednostki samorządu terytorialnego.

 • Komunikat dot. zgłaszania problemów technicznych związanych z działaniem systemu BeSTi@

 • Pismo UOKiK dot. sprawozdania określonego w art. 9 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom gospodarczym

 • Komunikat dot.: zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot. zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot. wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dot. danych osobowych w uchwałach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot. wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie uchwał dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

 • Komunikat w sprawie przedkładania sprawozdań rocznych z wykonania budżetu

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

 • Komunikat dot.: sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot.: przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Analiza ryzyka w zakresie niespełnienia w 2014 roku i w latach następnych relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zbiorcze zestawienie.

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach • Komunikat KR RIO w sprawie nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej BeSTi@

  Szanowni Państwo,

  Na przełomie 2005/2006 planowane jest nieodpłatne udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego nowego systemu informatycznego BeSTi@, który ma zastąpić BudzetST II. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają to oprogramowanie z MF za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
  System informatyczny Be-STi@ powstaje w ramach projektu Phare PL2002/IB/FI/03. W porównaniu do BudzetST II znajduje się w nim wiele nowych funkcjonalności, które uwzględniają potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.
  Mnogość funkcji, w które wyposażono nowy system sprawia, że ma on szansę stać się skutecznym narzędziem do zarządzania finansami publicznymi w sektorze samorządowym dla JST, RIO oraz MF.
  Co szczególnie ważne - nowy system udostępni również możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sprawozdawczości budżetowej, gdyż pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości wynikających z odręcznego podpisywania dokumentów papierowych. Mechanizm zaimplementowany w systemie Be-STi@ pozwoli na podpisanie nie tylko pojedynczego sprawozdania, ale również całego zestawu sprawozdań. Ponadto w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego wyeliminuje konieczność składania dokumentów w wersji papierowej.


  System będzie umożliwiał komunikację z systemami zewnętrznymi dzięki wbudowanym mechanizmom importu i eksportu danych. BeSTi@ będzie obsługiwała wczytywanie danych z plików XML w formacie, który zostanie opisany w publicznie dostępnej dokumentacji technicznej systemu. To oznacza m.in., że będzie możliwe wczytanie do nowego systemu danych sprawozdawczych z tych systemów FK, których twórcy udostępnią możliwość generowania danych zgodnie z tą dokumentacją.
  Bardzo istotną cechą nowego systemu jest to, że dane udostępnione w każdym raporcie systemu można będzie zapisywać do pliku, w kilkunastu najpopularniejszych formatach. Ten fakt oraz różnorodność wbudowanych raportów, które w razie potrzeby będzie można modyfikować a także możliwość dołączania nowych własnych raportów oznacza, że system będzie można wykorzystywać nie tylko do obsługi sprawozdawczości czy planowania budżetów, ale również i do innych celów, na przykład przygotowania publikacji dokumentów na stronach własnego Biuletynu Informacji Publicznej, przygotowania elektronicznych wersji aktów prawa miejscowego do publikacji w dzienniku urzędowym województwa, itd.

  Nowy system dla jednostek samorządu terytorialnego będzie podzielony na następujące moduły:
  - uchwały
  - sprawozdania
  - raporty
  - administracja
  oraz „komunikacja” - moduł dedykowany wyłącznie do wymiany informacji.

  Moduł „Sprawozdania”
  Z merytorycznego punktu widzenia jest to najistotniejszy moduł systemu, który ma realizować główny cel projektu Phare. Moduł ten będzie zapewniał wszystkie możliwości oferowane dotychczas przez system BudzetST II tak w zakresie importu jak ręcznego wprowadzenia sprawozdań zbiorczych w okresach kwartalnych. Dodatkowo zostaną udostępnione następujące możliwości:
  • wprowadzanie sprawozdań jednostek organizacyjnych poprzez:
   • import utworzonego przez system finansowo-księgowy pliku o ustalonym formacie zgodnym z dokumentacją techniczną systemu BeSTi@ (w celu umożliwienia firmom komercyjnym dostosowania swoich produktów do wymagań systemu BeSTi@ format wymiany danych będzie powszechnie dostępny)
   • ręcznie na formatce ekranowej,

  • automatyczną agregację sprawozdań jednostkowych do sprawozdań zbiorczych,
  • wprowadzanie lub importowanie z innych systemów sprawozdań miesięcznych, pozostających wyłącznie w dyspozycji jednostki samorządowej,
  • sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności,
  • sporządzania bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego.

  Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ani sprawozdania jednostkowe ani sprawozdania miesięczne nie będą przesyłane z JST do RIO lub MF. Pozostaną one do wyłącznego wykorzystania w jednostce samorządu terytorialnego.

  Ważną zmianą będzie również wprowadzenie zasady sporządzania wszystkich sprawozdań z dokładnością prowadzenia ksiąg rachunkowych (czyli w złotych i groszach niezależnie od tego czy będzie to sprawozdanie jednostkowe, zbiorcze czy łączne)

  Jednostki samorządowe, które zdecydują się na prowadzenie ewidencji danych z uchwał budżetowych, zmieniających oraz zarządzeń w nowym systemie Be-STi@ uzyskają możliwość automatycznego wypełnienia kolumn sprawozdawczości zawierających „Plan”. W połączeniu z możliwością importu informacji o wykonaniu z systemów finansowo-księgowych powinno to w bardzo znaczący sposób skrócić czas niezbędny do sporządzenia kompletu sprawozdań za dany okres sprawozdawczy.
  Wszelkie informacje wprowadzone do tego modułu (miesięczne i kwartalne sprawozdania jednostkowe, miesięczne i kwartalne sprawozdania zbiorcze) będą dostępne dla dalszych analiz w dowolnie wybranych przez użytkownika przekrojach.

  Moduł „Uchwały”
  Moduł ten będzie dedykowany przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. Intencją jego dołączenia było wspieranie zadań z zakresu planowania budżetowego, począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu. Możliwe, acz nieobowiązkowe, będzie również przesyłanie przez jednostki samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych danych zawartych w załącznikach do uchwał oraz zarządzeń w sprawach budżetu i jego zmian.
  Generalnie dane przekazane do RIO za pośrednictwem tego modułu nie będą przekazywane do Ministerstwa Finansów. Jedynym wyjątkiem będą dane zawarte w projektach budżetu jednostek samorządowych. Wynika to z konieczności wypełnienia pewnych luk informacyjnych w danych niezbędnych Ministerstwu Finansów do spełnienia wymogów EUROSTATu. Dokument ten (projekt budżetu lub budżet) będzie musiał zostać wprowadzony do systemu obligatoryjnie.

  Główne cechy tego modułu to:
  1. bardzo duża elastyczność umożliwiająca praktycznie dowolne, ale zgodne z prawem ukształtowanie postaci i zawartości załączników do projektu budżetu, uchwały budżetowej oraz uchwał/zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu, planów finansowych i układów wykonawczych,
  2. wprowadzenie udogodnień przyspieszających pracę, w szczególności:
   1. gotowych do użycia „od ręki” wzorów/szablonów załączników planistycznych takich jak np. prognoza długu,
   2. mechanizmów przyspieszających opracowanie załączników do projektu budżetu na rok przyszły (takich jak plan dochodów, plan wydatków, itp.) na podstawie budżetu roku bieżącego,
  3. możliwość konstruowania projektu budżetu „od ogółu do szczegółu”- lub odwrotnie - w zależności od praktyki stosowanej w danej jednostce samorządu terytorialnego.

  Ponadto w systemie zostaną zaimplementowane słowniki grup paragrafów w układzie niezbędnym do spełnienia wymogów określonych w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Jednak każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła w ramach tak zdefiniowanych grup, dowolnie zwiększyć szczegółowość uchwalanego budżetu.
  Wszelkie informacje planistyczne wprowadzone na formularzach będzie można wykorzystać we wszystkich analizach, co w połączeniu z możliwością zestawienia danych sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, powinno „zbudować” bardzo silne narzędzie do zarządzania finansami publicznymi na poziomie każdej jst.

  Dodatkowym elementem, który wzbogaca nowy system jest możliwość przechowywania w systemie nie tylko wybranych planistycznych danych finansowych, ale również wszelkich innych - załączników oraz treści samej uchwały - co pozwoli na stworzenie bezpiecznego elektronicznego archiwum podjętych przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu i jego zmian.

  Podstawowe informacji techniczne
  Dla poprawnego uruchomienia systemu BeSTi@ niezbędne będą:
  - komputer na serwer bazy danych (który może pełnić jednocześnie funkcję stacji roboczej)
  - łącze internetowe o przepustowości conajmniej 128 kbits (lub większej)

  System ma możliwość pracy wielostanowiskowej z wykorzystaniem sieci LAN i protokołu TCP/IP. Nie będzie ograniczeń licencyjnych na ilość stacji roboczych. Do serwera bazy danych systemu BeSTi@ będzie również można podłączyć stacje robocze znajdujące się poza siedzibą urzędu (np. w szkołach, przedszkolach itd.) o ile stałe łącze do Internetu będzie spełniało dodatkowe wymagania co do przepustowości i stabilności.

  Serwer bazy danych / stacja robocza

  System operacyjny z rodziny MS Windows:
  - Windows XP (zalecana)
  - Windows 98 SE PL
  - Windows 2000 server
  - Windows 2000 pro
  - Windows 2003 server
  - Windows NT (SP 6)


  Serwer bazy danych:
  - MSDE 2000 lub wyższy (zostanie udostępniony na nośniku CD z wersją instalacyjną systemu BeSTi@)
  - MS SQL Server 2000 lub wyższy

  Wymagania sprzętowe:

  MinimalneZalecane
  ProcesorIntel Pentium 400MHz lub szybszyIntel Pentium 1GHz lub szybszy
  RAM128 MB256 MB
  HDD150 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
  Karta grafikimin rozdzielczość 800x600 w 256 kolorachmin rozdzielczość 1024x768 (kolor 16 bit)


  Uwaga:
  Analogicznie jak w przypadku systemu BudzetST II komputer, na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych będzie można używać jako stacji roboczej.
  Wówczas konieczne będzie zapewnienie dodatkowych 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym.

  Ważne terminy

  Grudzień 2005/Styczeń 2006r. udostępnienie wersji instalacyjnej nowego systemu BeSTi@
  Styczeń/Luty 2006 r. przekazanie danych z projektów budżetów/uchwał budżetowych z JST -> RIO -> MF
  Kwiecień 2006 r. PIERWSZE przekazanie danych sprawozdawczych za I kw 2006 r.
  Uwaga:
  Sprawozdania za IV kw 2005 r. będą sporządzane w programie BudzetST II !!