• Początek
   
 • Informacje ogólne
   
 • Komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

 • Tabela kredytowa
   


 • Komunikat w sprawie poradnika sporządzania w systemie BeSTi@/SJO BeSTi@ sprawozdań finansowych, w tym załącznika "Informacja dodatkowa"

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@

 • Komunikat o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o obowiązku uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie godzin pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

 • Komunikat w sprawie ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Komunikat w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 • Komunikat w sprawie stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku za dzień 11 listopada 2017 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy

 • Komunikat w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

 • Komunikat w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

 • Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat w sprawie centralizacji rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Komunikat w sprawie interpretacji przepisów o trybach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

 • Ankieta dla jst ,,Dochody z najmu lokali użytkowych w latach 2014-2015"

 • Komunikat w sprawie danych kontrolnych w zakresie dotacji w systemie "BeSTi@"

 • Komunikat w sprawie VIII-ej Konferencji "Finansów Komunalnych": Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych

 • Komunikat w sprawie zmienionych rozporządzeń Ministra Finansów

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), że posiada samochód osobowy, który może nieodpłatnie (bezzwrotnie) przekazać na potrzeby innych jednostek budżetowych.

 • Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

 • Komunikat w sprawie informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

 • Komunikat w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

 • W związku z prowadzoną analizą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu operacji finansowych zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o zobowiązaniach dotyczących operacji finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki - według załączonego wzoru..

 • W związku z prowadzoną analizą zadłużenia zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wysokości zaciągniętych zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki (ale w prawnym znaczeniu nimi nie są).

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przekazuje informację o VII Konferencji Finansów Komunalnych, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015r. w Jachrance k. Warszawy.

 • Komunikat dot. zmian rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Komunikat w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku za dzień 15 sierpnia 2015r. i 26 grudnia 2015r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

 • Komunikat w sprawie odwołania szkolenia na temat "Opłata śmieciowa, jak po nowelizacji ustawy prawidłowo i skutecznie nałożyć i wyegzekwować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.".

 • Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Komunikat w sprawie zmiany przepisów regulujących sposób wydatkowania części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

 • Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Komunikat dotyczący miesięcznych sprawozdań zbiorczych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2014 r.

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot. Uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

 • Komunikat dot. zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Komunikat dot. sprawozdań za I - III kwartał jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że od dnia 2 kwietnia 2014 r. został uruchomiony nowy portal szkoleniowy pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl

 • Komunikat dot. zobowiązań w instytucjach parabankowych

 • Komunikat dot.: ustawy o funduszu sołeckim

 • Komunikat dot.: naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

 • Komunikat dot.: określania podstawy do ustalenia poziomu dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zarówno niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 • Wyjaśnienia UOKiK dot. sprawozdania określonego w art. 9 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom gospodarczym

 • Komunikat dot. sprawozdań za IV kwartał 2013 r. oraz sprawozdań za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dot. sprawozdań za IV kwartał 2013 r. jednostek posiadajacych osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorujacym są jednostki samorządu terytorialnego.

 • Komunikat dot. zgłaszania problemów technicznych związanych z działaniem systemu BeSTi@

 • Pismo UOKiK dot. sprawozdania określonego w art. 9 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom gospodarczym

 • Komunikat dot.: zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot. zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot. wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dot. danych osobowych w uchwałach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot. wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie uchwał dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

 • Komunikat w sprawie przedkładania sprawozdań rocznych z wykonania budżetu

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

 • Komunikat dot.: sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

 • Komunikat dot.: uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

 • Komunikat dotyczący sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

 • Komunikat dot.: przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Analiza ryzyka w zakresie niespełnienia w 2014 roku i w latach następnych relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zbiorcze zestawienie.

 • Komunikat dot.: nadzoru nad uchwałami organów stanowiących gmin, wydawanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach • Poznań, dnia 30 października 2012 r.
   

  WA - 0312/II/5/2012

  Pani/ Pan
  Marszałek,
  Starosta
  Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
  Przewodniczący Zarządu Związku      W załączeniu przesyłam zbiorcze zestawienie dotyczące analizy ryzyka w zakresie niespełnienia w 2014 roku i w latach następnych relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
      Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o dane pochodzące z wieloletnich prognoz finansowych i ich zmian przekazanych do tut. Izby w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu BeSTi@ - według stanu na dzień 30 października 2012 r.
      Wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku nowe zasady dotyczące limitu spłaty zobowiązań zawarte w art. 243 i kolejnych będą miały zastosowanie do uchwał budżetowych podejmowanych na rok 2014. Z uwagi na fakt, że średnia arytmetyczna, o której mowa w art. 243 ustawy dla roku 2014 wyliczana będzie w oparciu o dane za lata 2011 i 2012 (wykonanie) oraz 2013 (plan na III kw.) przy opracowaniu projektów uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (lub jej zmiany) na 2013 rok należy zachować relację o której mowa w art. 243 ustawy w 2014 roku i latach następnych. Utrzymywanie niekorzystnych tendencji, w tym ujemnych wartości ww. relacji, oznacza realne zagrożenie dla możliwości spłaty i zaciągania nowych zobowiązań, a w konsekwencji brak możliwości uchwalenia budżetu na 2014 rok.
      W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwraca uwagę na konieczność wnikliwej analizy wielkości wykazywanych w wieloletniej prognozie finansowej. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF ma być realistyczna zarówno w zakresie planowania dochodów jak i wydatków oraz w zakresie możliwości pokrycia deficytu i spłaty zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem ryzyk z tym związanych. Niezbędnym elementem każdej WPF są objaśnienia przyjętych wartości. WPF powinna być realistyczna, a zatem powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającą poza rok budżetowy. Nakaz realności traktować trzeba jako obowiązek uwzględnienia danych rzeczywistych (np. w zakresie spłat zobowiązań dłużnych wynikających z zawartych umów) i przewidywań kształtowania się w przyszłości wielkości finansowych opartych na aktualnych dokumentach oraz faktach z uwzględnieniem zmian w okresach przyszłych.
      Brak zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy w roku 2014 i latach następnych będzie mieć bezpośredni wpływ na opinie w sprawach przedłożonego projektu WPF oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 r. Opinia regionalnej izby obrachunkowej zawierać będzie w szczególności ocenę zgodności WPF z wymogami art. 226 i 227 ufp dotyczącymi jej zawartości, szczegółowości i prawidłowości okresu prognozy, jej realności oraz możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie czasowym ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres sporządzania WPF zgodnie z art. 227 ufp obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Maksymalny termin wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
      Dla monitorowania sytuacji finansowej na stronie www.rio.gov.pl udostępniono nową wersję szablonu zestawienia w systemie BeSTi@ (z dnia 5.10.2012), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -... do Excela.
  Szablon zawiera między innymi:
  - wiersze prezentujące spełnienie relacji z art. 243 ufp obliczone w oparciu o wykonanie na koniec wszystkich trzech lat poprzedzających pierwszy rok prognozy.
  - porównanie wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika z art. 243 - wskazując na ewentualne zagrożenia niespełnienia tej ustawowej relacji.
  - dynamikę wybranych wielkości prognozowanych kwot.
  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 238 ust.1 oraz art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie WPF przedkładane są w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania. Sporządzanie dokumentów planistycznych na 2013 rok w systemie BeSTi@ możliwe jest od 26 października 2012 r. w związku z udostępnieniem nowej wersji systemu 3.02.006.02. Po otwarciu nowego roku budżetowego zostały wysłane dwie kolejne ważne paczki:
  1) Redefinicja opisu wierszy na ekranie WPF (uporządkowano m.in. opisy dot. środków UE oraz zapisy "w tym" i "z tego")
  a) na NIEZAKTUALIZOWANYCH ekranach WPF znajduje się m.in. w opisie wiersza 1a1 zwrot "dawniej środki UE")
  2) Wyłączenie podglądów niezaktualizowanych wydruków WPF
  a) w WADLIWYCH niezaktualizowanych wydrukach znajdował się w szczególności problem związany z:
  - brakiem prezentacji nadwyżki i wolnych środków
  - dochodami majątkowymi na programy współfinansowane środkami UE dopisanym jako "w tym" do "dochodów ze sprzedaży majątku"
  b) poprawne wydruki wysłano paczką z dn. 31-10-2012 r.
  Proszę o zwrócenie uwagi na konieczność pobrania powyższych aktualizacji przed sporządzeniem wydruku tabel WPF załączanych do projektów.  Pismo (do pobrania - plik pdf)
  Analiza ryzyka (do pobrania - plik xlsx)

      

  Z poważaniem
  (-) Grażyna Wróblewska Prezes RIO Poznań